Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Η Σίβυλλα είχε προβλέψει ακόμη και το όνομα του Χριστού;

Manozzi Vincenzo (1604 - 1646), Μανότσι Βιντσέντσο
 «Η Κυμαία Σίβυλλα», Λάδι σε μουσαμά , 86 x 63 εκ.,
 Κληροδότημα Γεωργίου Αβέρωφ , Αρ. έργου: Π.1179.
Είναι συγκλονιστικό, αλλά η Σίβυλλα η Κυμαία δεν προέβλεψε απλώς την Έλευση του Θεανθρώπου και μάλιστα με το όνομα Χριστός, αλλά ότι το όνομά του (Ιησούς) θα έχει αριθμητικά χαρακτηριστικά, που αφήνουν εμβρόντητο τον αναγνώστη και την αναγνώστρια!.. Διαβάστε το κείμενο!..

Το συγκλονιστικό απόσπασμα του χειρογράφου της Σίβυλλας της Κυμαίας με την αναφορά της στον Ιησού Χριστό!...

ΕΜΒΡΟΝΤΗΤΟΥΣ κυριολεκτικά αφήνει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες το προφητικό κείμενο της Σίβυλλας της Κυμαίας για τον Ιησού Χριστό αφού όχι μόνο προβλέπει όταν θα λέγεται Χριστός, αλλά πως το όνομα Ιησούς θα έχει τέσσερα φωνήεντα, δύο σύμφωνα και πως ο λεξάριθμός Του θα σχηματίζει τον αριθμό 888 (!!!).

Πράγματι!.. Αν δούμε τον λεξάριθμο, που σχηματίζουν τα γράμματα του ονόματος του Ιησού, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι μάς σχηματίζουν τον αριθμό 888 (!!).

Ι = 10
Η = 8
Σ= 200 
Ο= 70
Υ= 400
Σ= 200
-----------
= 888

Ήτοι: Μονάδες: 8, Δεκάδες: 8 και Εκατοντάδες:8

Κι όχι μόνο!..

Η Σίβυλλα προβλέπει ακόμη και τα Δώρα που θα προσφέρουν οι Μάγοι στον Ιησού (χρυσό, σμύρνα και λίβανο) , αλλά και πως θα θεραπεύσει τυφλούς ή πώς θα χορτάσει με πέντε άρτους και δύο ιχθύες πένττε χιλιάδες ανθρώπους (!!!). 

Διαβάστε το κείμενο:


«αμφί γαίη ορίσας ο μέγας θεός υψικέραυνος 
δη τότε και μεγάλοιο θεού παις ανθρώποισιν 
ήξει σαρκοφόρος θνητοίς ομοιούμενος εν γη, 
τέσσαρα φωνήεντα φέρων, το δ’ άφωνον εν αυτώ
δισσόν εγώ δε κέ τοι αριθμόν γ' όλον εξονομήνω• 
οκτώ γαρ μονάδας, τόσσας δεκάδας δ’ επί ταύταις 
ηδ' εκατοντάδας οκτώ απιστοκόροις ανθρώποις 
ούνομα δηλώσει συ δ’ ενί φρεσί σήσι νόησον 
αθανάτοιο θεού Χριστόν παίδ’ υψίστοιο. 
αυτός πληρώσει δε θεού νόμον, ου καταλύσει, 
αντίτυπον μίμημα φέρων, και πάντα διδάξει, 
τούτω προσκομίσουσ’ ιερείς χρυσόν προφέροντες, 
σμύρναν ατάρ λίβανον και γαρ τάδε πάντα ποιήσει. 
Αλλ’ οπόταν φωνή τις ερημαίης δια χώρης 
ήξη απαγγέλλουσα βροτοίς και πάσι βοήση 
ευθείας ατραπούς ποιησέμεν ηδ' απορίψαι 
εκ κραδίης κακίας και ύδασι φωτίζεσθαι 
παν δέμας ανθρώπων, ίνα γεννηθέντες άνωθεν 
μηκέτι μηδέν όλως γε παρεκβαίνωσι δικαίων
την δ’ αύ βαρβαρόφρων, πεπεδημένος ορχηθμοίσιν,
εκκόψας δώσει μισθόν τότε σήμα βροτοίσιν 
έσσεται εξαίφνης, οπόταν πεφυλαγμένος ήξη 
εκ γης Αιγύπτοιο καλός λίθος εν δ’ άρα τούτω 
λαός προσκόψει Εβραίων έθνη δ’ αγερούνται 
αυτού υφηγήσει και γαρ θεόν υψιμέδοντα 
γνώσονται δια τούδε αταρπιτόν εν φαΐ κοινώ. 
δείξει γαρ ζωήν αιώνιον ανθρώποισιν 
εκλεκτοίς, ανόμοις δε το πυρ αιώσιν εποίσει. 
και τότε δη νοσερούς ιήσεται ηδ’ επιμώμους 
πάντας, όσοι τούτω πίστιν ενιποιήσονται. 
βλέψουσιν δε τε τυφλοί, ατάρ βαδίσουσί τε χωλοί, 
κωφοί τ’ εισαΐσουσι, λαλήσουσ’ ου λαλέοντες. 
δαίμονας εξελάσει, νεκρών δ’ επανάστασις εσται• 
κύματα πεζεύσει και ερημαίω ενί χώρω 
εξ άρτων πέντε και ιχθύος ειναλίοιο 
χιλιάδας κορέσει πέντε, τα δε λείψανα τούτων 
δώδεκα πληρώσει κοφίνους εις ελπίδα λαών.» (1)

Και τώρα θα δούμε τι λέει ακριβώς το ευαγγέλιο, για τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύες, που ευλόγησε ο Χριστός και χόρτασε μ' αυτά πέντε χιλιάδες ανθρώπους και μάλιστα περίσσεψαν κιόλας δώδεκα κοφίνια (= καλάθια) γεμάτα, που όχι μόνο επιβεβαιώνει, αλλά επαληθεύει την Σϊβυλλα την Κυμαία:

"... 13 Ακούσας δε ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίω εις έρημον τόπον κατ' ιδίαν· και ακούσαντες οι όχλοι ηκολούθησαν αυτώ πεζή από των πόλεων. 14 Καί εξελθών είδε πολύν όχλον, και εσπλαγχνίσθη επ' αυτοίς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. 15 οψίας δε γενομένης προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες· Έρημός εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν· απόλυσον τους όχλους, ίνα απελθόντες εις τας κώμας αγοράσωσιν εαυτοίς βρώματα. 16 ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· Ου χρείαν έχουσιν απελθείν· δότε αυτοίς υμείς φαγείν. 17 οι δε λέγουσιν αυτώ· Ουκ έχομεν ώδε ει μη πέντε άρτους και δύο ιχθύας. 18 ο δε είπε· Φέρετέ μοι αυτούς ώδε. 19 και κελεύσας τους όχλους ανακλιθήναι επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κλάσας έδωκε τοίς μαθηταίς τους άρτους οι δε μαθηταί τοίς όχλοις. 20 και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν, και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οι δε εσθίοντες ήσαν άνδρες ωσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων.... (2)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Oraculla Sibyllina, Oracula Section 1 line 331 κ.ε.

2. Ματθ. 14, 13-21)

Δεν υπάρχουν σχόλια: