Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

"Αυτά θα συμβούν όταν έρθουν τα τέσσερα 7, τα τρία Κ, το ένα Π" (ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ)Εὐλογημένον τὸ μέγα γένος τῶν Ἑλλήνων ὅτι τοῦτο ἐν Χριστῷ ἀνίκατον καὶ αἰώνιον.

«Αὐτά θὰ γίνουν ὅταν θὰ εἶναι τὰ τέσσαρα 7, τὰ 3 Κ, καὶ ἕνα Π» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
Μέγας Ἅγιος ἄξιος ὁ προφήτης Κοσμᾶς ὁ Ἐθνάρχης Αἰτωλός εἰς τοὺς αἰώνας.

Ὅτι τὰ τέσσαρα 7 αἱ τέσσαρες ἐν τῇ Ἀποκαλύψει Ἑπτάδες, ὅτι τὰ τρία Κ τὰ τρία Κείμενα τοῦ Ἰωάννου, ὅτι τὸ ἔν Π τὸ Π τοῦ Παναγίου ἐστί.


Θεός ἀεὶ παρών!

Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καὶ Μόνος Μεσσίας.

Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. (Ἰω.12:46)

Ἐγὼ ὁ γραμματεύς τοῦ Θεοῦ ὁ ἀγράμματος, ὁ φυλάττων πᾶσαν Προφητείαν, ὁ φέρων τὸν Λόγον Ἐν ᾯ Χριστός, Γνῶσιν Δωρεάν καὶ Ἄτην Κυρίου, ὁ εὐλογούμενος ὑπὸ ἀστέρος Δαυΐδ τοῦ Φωτός καὶ τοῦ Ἐρέβους.

Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. (Ἰω. 7:24)

Λόγος Ἐν ᾯ Χριστός, Γνῶσις ἐξ Οὐρανῶν ποιοῦσα τὸν Ἄνθρωπον ἐλεύθερον καὶ Λόγος Θεοῦ Υἱοῦ ὁ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ κρίνων καὶ ἐξαιρῶν τοὺς ἀσεβεῖς ἀναμέσον τῶν εὐσεβῶν.

Ὁ ἀθετῶν ἐμέ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. (Ἰω. 12:48)

Ἐγὼ ὁ βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων ὁ ἀνιστάμενος ἐκ τῆς Πενίας καὶ τῶν συντετριμμένων Μαρμάρων αὐτῶν, ὁ κατὰ δύναμιν ἁπλούστατα λαλῶν καὶ ἑρμηνεύων τὰ Μυστήρια ἵνα ἅπαντες νοήσωσιν.

Ἁπλᾶ γὰρ ἐστι τῆς ἀληθείας ἔπη. (Αἰσχύλος)

Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν (Ἰω. 16:13)

Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.

Μακάριοι οἱ νοήμονες καὶ εὐσεβεῖς ὅτι οὗτοι πρῶτοι τὸν μισθόν αὐτῶν λήψονται.

Οὐαί τοῖς ἀνοήμοσι καὶ ἀσεβέσιν ὄτι οὗτοι ἐς ἀφανισμόν ἄγονται.

Ἐγὼ ὁ μάρτυς Παναγίου Ἰωάννου ὁ Ἀμήν, ὁ ἑρμηνεύων ὑμῖν τὰς Γραφάς κατὰ τὰς ἐσχάτας ἡμέρας τοῦ σώου πλανήτου, ὁ προσκυνήσας Πανάγιον τὸν ἕως ἄρτι καλούμενον Ἄγιον, καὶ ὁρίζων τὰ τρία Κείμενα τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς τὰ πρῶτα καὶ τὰ πιστώτατα τῆς Ὀρθοδόξου Θρησκείας:Τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς Πρῶτον Εὐαγγέλιον καὶ Ὑπερισχῦον πάντων τῶν λοιπῶν.
Τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς τὴν Μεγίστην πασῶν τῶν Προφητειῶν.

Τὰς Ἐπιστολάς τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς πρώτας πασῶν τῶν ἀναλόγων.

Ὅς δ’ ἄν προβάλλῃ ἔνστασιν, ἐν Οὐρανῷ ἤ ἐπὶ τῆς Γῆς, Λόγον Κυρίου Ἰησοῦ ἀκουσάτω:
Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ ἀκολούθει μοι. (Ἰω. 21:22)

Καὶ ἑρμηνεύω ὑμῖν ἐκ τοῦ Κειμένου τῆς Ἀποκαλύψεως Θεοῦ διὰ Παναγίου Ἰωάννου ὅτι τέσσαρες ὁμάδες τῶν Ἑπτά ἐν Αὐτῷ ὁρίζονται, αἱ ἑξῆς:

7 λυχνίαι (ἐκκλησίαι)
7 κεφαλαί τοῦ θηρίου (ὄρη καὶ βασιλεῖς) – 7 πληγαί
7 πνεύματα (λαμπάδες καὶ κέρατα καὶ ὀφθαλμοί ἀρνίου) ἐνώπιον τοῦ Θρόνου – 7 σφραγίδες
7 ἀστέρες (ἄγγελοι) – 7 σάλπιγγες – 7 βρονταί – 7 φιάλαι

Ἐγὼ ὁ ἐν πρώτοις ξέων τὰς πληγάς τῶν 7 κεφαλῶν τοῦ θηρίου, ἐγὼ ὁ ἀπέλλων τὰς 7 Ἐκκλησίας ὅπως ἐν τοῖς 7 πνεύμασι τοῦ Κυρίου καλῶσι τοὺς 7 ἀγγέλους ἵνα τὰς θείας φιάλας ἐπιρρίπτωσι τῶν πληγῶν τοῦ ἀντιχρίστου δράκοντος.

Καὶ οἷα Ἐκκλησία οὐκ ἄν συμμορφωθῇ, τὴν Λυχνίαν αὐτῆς ἀπολέσει.

Εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. (Ἀποκ. 2:5)

Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. (Ἰω. 5:24)

Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.

Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐπανάστασιν καὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν Ἀνάστασιν!

Ἄτη Κυρίου, Εὐλογία Δημιουργοῦ καὶ Ἀγαλλίασις τῶν Εὐσεβῶν, Ὄλεθρος καὶ Κατάλυσις τῶν ἀσεβῶν.

Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ἄρχων ὁ ἐμός, Ὅν προσκυνήσουσι Γῆ καὶ Οὐρανός.

Ἐν Τούτῳ Νίκα.

Ἀμήν


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: