Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Η ΕΛΣΤΑΤ ζητά 10 εκατομμύρια ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ Ελλήνων

Του Παναγιώτη Στάθη

Μείζoν ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων εκτιμούν νομικές πηγές ότι δημιουργεί η "μνημονιακή" απαίτηση προς την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να εκχωρήσει περί τα 10 εκατομμύρια προσωποποιημένα ΑΦΜ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Το αίτημα – απαίτηση έχει παγώσει καθώς όπως φαίνεται από τον Νοέμβρη του 2014 οπότε και ψηφίστηκε ως προαπαιτούμενο του προηγούμενου μνημονίου, η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων προβάλλει αντιστάσεις και αντιπροτείνει να διαβιβαστούν "μασκαρεμένα" τα στοιχεία, όπως γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις διαβίβασης φορολογικών δεδομένων για στατιστικούς λόγους. Δηλαδή να διαβιβάζονται τα πάντα χωρίς να είναι ευδιάκριτα τα ονόματα.

Άλλωστε η ΕΛΣΤΑΤ ως γνωστόν ως στατιστική αρχή, αναζητά στατιστικά και όχι προσωπικά δεδομένα. Η διαβίβαση όμως όλων ονοματεπωνύμων και των ΑΦΜ έχει σηκώσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των δυο υπηρεσιών, αφού το υψηλότερο επίπεδο της ΓΓΔΕ επιθυμεί να τα αποστείλει, όπως και οι κυβερνήσεις τόσο του 2014 όσο και η σημερινή, για λόγους προφανώς συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της τρόικας, χωρίς μάλιστα να έχει ζητηθεί η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η υπόθεση έχει σοβαρά ζητήματα προς απάντηση:

Α) Γιατί χρειάζεται τα προσωποποιημένα στοιχεία των Ελλήνων η ΕΛΣΤΑΤ;

Άλλωστε στο μνημόνιο συνεργασίας περιγράφονται όλες οι
απαιτήσεις που καλύπτουν :

- Ονοματεπώνυμα - ΑΦΜ φυσικών και νομικών προσώπων, επωνυμία επιχείρησης, τίτλος, email, φαξ, διεύθυνση, τηλέφωνο, κωδικούς δραστηριότητας, νομική μορφή, αρχεία επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων, έντυπα Ε1, Ε3, Ε5, ισολογισμούς, καταστάσεις πελατών και προμηθευτών με τις ΔΟΥ τους, κλπ…

Σε τρίτα πρόσωπα

Η απροθυμία εκτέλεση της εντολής για νομικούς κυρίως λόγους από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, οδήγησε την κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβρη να νομοθετήσει επιπλέον και να ζητεί τα στοιχεία αυτά να παρέχονται όχιμόνο στην ΕΛΣΤΑΤ αλλά και σε εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα.

Β) Δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία (πέραν των φορολογικών) καθενός από εμάς θα μπορούσαν να σταλούν, είτε π.χ σε εισπρακτικές εταιρίες, είτε σε ξένα funds που θα αγοράζουν κόκκινα δάνεια; 

Η "κακόβουλη" αυτή σκέψη δημιουργεί προφανώς προβληματισμούς. Πρόκειται για τον ν.4346/15(ΦΕΚ Α 152/20-11-2015) με τίτλο "επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις", που αναφέρει:

"Άρθρο 1.

1. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής: "στ) σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων οργανισμών με αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους".

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 2, αναριθμουμένων των επόμενων παραγράφων, ως εξής:

"2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προσωπoιημένα στοιχεία ανά ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών, αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3832/2010, όπως ισχύει."

Δεν υπάρχουν σχόλια: